Amr Diab "Allumak Leh (ألومك ليه)" paroles

Traduction vers:eneshritru

ألومك ليه
حبيبى أنا أولى ألوم روحى
ولا أعذرها
وعارف ليه
عشان قدام عنيا حقيقة وبنكرها
عينيك تايهين
ايديك دى كأن اخر مرة حمسكها
أساسا مين
بقى بيهتم بالحاجة اما يملكها
ويا خسارة
محدش فينا نفذ وعد
يا خسارة
محدش فينا خاف م البعد
ومش حاسين بقيمة بعض
يا خسارة
حلال يا عمري ولا حرام
منتغير مع الايام
بقينا اتنين غراب عن بعد
بأيدك ايه
و انا بايديا ايه وانا اتحمل
اقولك ايه
اكيد انت و انا كان نفسنا نكمل
ده بينا كتير
حاجات حلوه حتتحول خلاص ذكرى
ويمكن خير
محدش داري ايه مكتوب لنا بكرا

Why to blame on you?
Baby, I should blame my soul and not forgive it
And you know why?
Because on front of my eyes a fact I do ignore it
Your eyes are lost
It's like it's the last time to touch your hands
Basically who
Cares about the thing when he owns it?
And what a loss!
Non of us kept his promise
What a loss!
Non of us was afraid of separation
What a loss!
Non of us kept his promise
Non of us was afraid of separation
And we aren't appreciating each other's value
What a loss!
Is it allowed ,baby, or forbidden
We change with days
We became strangers to each other
What's on your hand?
And what's on my hand? ,tell me, and I'll bear
What to tell you? Sure, you and I wanted to continue
We had it all
Beautiful things will turn into memories
And maybe it's good
Who knows what will happen tomorrow?
http://www.youtube.com/watch?v=R7ohdUbNyXw

¿Por qué voy a culparte?
Mi amor, lo que debo hacer es culpar a mi alma
y no excusarla
y, ¿sabes por qué?
porque ante mis ojos es una verdad y la estoy negando.
Tus ojos están confundidos
parece que es la última vez que voy a coger tus manos.
Además ¿quién valora algo cuando le pertenece?
Qué lástima...
ninguno de nosotros cumplió una promesa
qué lástima...
ninguno de nosotros tuvo miedo de la distancia
y no nos valoramos el uno al otro.
Qué lástima...
¿es bueno, mi vida, o es una pena que cambiemos con los días?
Ahora somos dos extraños.
¿Qué está en tus manos?
¿Y qué está en mis manos?
dímelo y lo soportaré
¿Sabes qué te digo?
seguro que tú y yo queríamos seguir...
Hay mucho entre nosotros,
cosas hermosas que se van a transformar en recuerdos.
Y puede que vaya bien,
nadie sabe qué nos pasará mañana.

Čemu tebe kriviti?
Draga, trebao bih kriviti svoju dušu i ne oprostiti joj
A znaš zašto?
Jer pred očima mi je istina, a ja ju ignoriram
Tvoje su oči izgubljene
Kao da ti posljednji put dodirujem ruke
Zapravo komu
Je uopće stalo do stvari kad ih jednom posjeduje?
I kakav gubitak!
Nijedno od nas nije održalo obećanje
Kakav gubitak!
Nijedno od nas nije se bojalo razdvajanja
Kakav gubitak!
Nijedno nije održalo obećanje
Nijedno od nas nije se bojalo razdvajanja
I ne cijenimo vrline koje onaj drugi ima
Kakav gubitak!
To je dopušteno, draga, ili zabranjeno
Mijenjamo se s danima
Postajemo stranci jedno drugome
Što ti je na rukama?
Što je na mojim rukama? Reci, i podnijet ću
Što ti reći? Da, ti i ja smo htjeli nastaviti
Imali smo sve
Lijepe će se stvari pretvoriti u uspomene
I možda je to dobro
Tko zna što će nam se dogoditi sutra?

Colpa tua
Baby, devo biasimare la mia anima e non perdonarti
E sai perché?
Perché ai miei occhi un dato di fatto non lo ignoro
I tuoi occhi sono persi
E 'come se fosse l'ultima volta che tocco le tue mani
fondamentalmente chi
Si preoccupa della cosa quando la si possiede?
E che perdita!
Nessuno di noi mantenne la sua promessa
Che perdita!
Nessuno di noi aveva paura della separazione
Che perdita!
Nessuno di noi mantenne la sua promessa
Nessuno di noi aveva paura della separazione
E non stiamo apprezzando ogni altro valore
Che perdita!
E 'consentito, baby, o vietato
Cambiamo con i giorni
Siamo diventati estranei gli uni agli altri
Cosa c'è sulla tua mano?
E cosa c'è sulla mia mano? , mi dicono, e io porto
Cosa dirvi? Certo, si e volevo continuare
Avevamo tutto
Le cose belle si trasformeranno in ricordi
E forse è un bene
Chi sa cosa accadrà domani?

-почему я виню тебя?
-Хабиби я не должны винить мою душу и никогда не простит
-и ты знаешь почему?
-потому что в моих глазах факт я не могу игнорировать

-твои глаза потерян
-кажется, что это в последний раз, чтобы держать твой руки
-вообще, кто,,,,заботится о вещах, когда он его владельцем?

-убыток
никто из нас не сдержал свое обещание
-убыток
никто из нас боится из отделения

-убыток,никто из нас не сдержал свое обещание,
-никто из нас боится из отделения
и мы не чувствуем значение друг друга

-убыток
-халяль моя жизнь или харам
мы меняемся вместе с дней
мы стали два незнакомых друг с другом

-что в ваших руках?
-и то, что в моей руке? скажи мне и я выживу
-что я скажу тебе?
-Конечно, ты и я хотели, чтобы продолжить
-между нами много,,,,красивые вещи превращаются в воспоминания
-и возможно это хорошо
никто не знает, что написано для нас завтра

-убыток
никто из нас не сдержал свое обещание
-убыток
никто из нас боится из отделения

-убыток,никто из нас не сдержал свое обещание,
-никто из нас боится из отделения
и мы не чувствуем значение друг друга

-убыток
халяль моя жизнь или харам
мы меняемся вместе с дней
мы стали два незнакомых друг с другом