Tata Simonyan "Chi kareli (Չի կարելի)" lírica

Traducción al: EN

Արահետներ, արահետներ նման ու տարբեր
Ճանապարհը ճանապարհ չի, եթե չունես ընկեր
Այս կյանքը խաղ է չար ու բարի
Եկեք խաղանք մենք մենակ բարին
Այս կյանքը խաղ է չար ու բարի
Եկեք խաղանք մենք մենակ բարին:

Կրկներգ
Չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի
Չի կարելի ապրել այս կյանքը , չէ,
Առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի: (2x)

Որոգայթներ, որոգայթներ նման ու տարբեր,
Վտանգը վտանգավոր չի, եթե ունես ընկեր.
Այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ
Մենք խաղացել ենք շիտակ,
Այս կյանքը խաղ է թարս ու շիտակ
Մենք խաղացել ենք շիտակ

Կրկներգ
Չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի
Չի կարելի ապրել այս կյանքը , չէ,
Առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի: (2x)

Պատմություններ, պատմություններ նման ու տարբեր
Պատմելու բան չես ունենա, եթե չունես ընկեր:
Այս կյանքը ինչ է առանց ընկեր
Ես ձեզ սիրում եմ, ընկերներ,
Այս կյանքը ինչ է առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի:

Կրկներգ
Չի կարելի, չէ, չի կարելի, չի կարելի, չէ, չի կարելի
Չի կարելի ապրել այս կյանքը , չէ,
Առանց ընկեր ու առանց ընկերուհի: (2x)

Paths, paths similar and different
The road is no road if you don't have a friend
This life is a game both cruel and kind
Let us only play for the kind
This life is a game both cruel and kind
Let us only play for the kind

[CHORUS]
It's not acceptable, no, it's not acceptable, it's not acceptable, no, it's not acceptable
It's not acceptable to live this life, no, without girl and guy friends (2x)

Pitfalls, Pitfalls similar and different
Danger is not dangerous anymore if you have a friend
This life is a game that is topsy-turvy
We played it upright
This life is a game that is topsy-turvy
We played it upright

[CHORUS]
It's not acceptable, no, it's not acceptable, it's not acceptable, no, it's not acceptable
It's not acceptable to live this life, no, without girl and guy friends (2x)

Stories, Stories similar and different
You'll have nothing to tell if you don't have a friend
What is this life without a friend?
I love you all, my friends
what is this life without guy and girl friends?

[CHORUS]
It's not acceptable, no, it's not acceptable, it's not acceptable, no, it's not acceptable
It's not acceptable to live this life, no, without girl and guy friends (2x)