Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Elena Gheorghe "Featã cu perlu neali neali" lyrics

Featã cu perlu neali neali
Tsi plãndzã mardzina di'amari
Ma ti kirushi, io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu
Ma ti kirushi, io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu

Tsi ghini cã tora ti vidzui
Cã io cupia nj'u kirui
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a negu
Ma ghini s'moru, tu'aestã apã sã'nj mi'necu
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a negu
Ma ghini s'moru, tu'aestã apã sã'nj mi'necu

Gione lãi va tsã dau nã sutã
Mashi s'ti vedu una minutã
Dapoaia noi, noi gione va n'adunãmu
Pi mardzina di'amari gione s'nã priimnãmu
Dapoaia noi, noi gione va n'adunãmu
Pi mardzina di'amari gione s'nã priimnãmu