Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Andy "sepideh" Liedtext

سـپـیده عشــق ای سـپـیده صـلح
گل بـهـار عـشـقـم با تو شکفته شد

با تو در راه زندگی
کتاب بسـته عشـق باز و خونده شد

وای که چه شیرین بود عشق و یگانگی
چـقـدر زود گـذشــت روزای عـاشــقـی

دلـمـون پـر شـادی بـود پر از مـهر و وفـا
تــو بـا قـلــبــی پــاکدور از غم دنیا

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بدکردم

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بدکردم

از رفــتــن تــو روزهـا مـی گــذرد
عـشـق تــو عـزیز از یاد نمی رود
بوسـیـدن اون لـبـهـای آتـشــیـن
افسوس که دگر تکرار نمی شود

وای که چه شیرین بود عشق و یگانگی
چـقــدر زود گـذشـتروزای عـاشـقـی

دلـمـون پـر شـادی بــود پر از مهر و وفا
تــو بــا قــلـبــی پــاک دور از غم دنیا

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بدکردم

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بد کردم

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بد کردم

قـدر تـو ندونســتم قـلـبـتـو شـکســتم
سـپـیـده منو ببخـش میدونم بتو بد کردم